कर्मणि प्रयोग

 कर्मणि प्रयोग

अहं पठामि
मया पठ्यते

त्वं पठसि
त्वया पठ्यते

सः पठति
तेन पठ्यते

सा पठति
तया पठ्यते

अयं बालकः पठति
अनेन बालकेन पठ्यते

इयं बालिका पठति
अनया बालिकया पठ्यते

भवान् पठति
भवता पठ्यते

भवती पठति
भवत्या पठ्यते

आवां पठावः
आवाभ्यां पठ्यते

युवां पठथः
युवाभ्यां पठ्यते

तौ पठतः
ताभ्यां पठ्यते

ते पठतः
ताभ्यां पठ्यते

इमौ बालकौ पठतः
आभ्यां बालकाभ्यां पठ्यते

इमे बालिके पठतः
आभ्यां बालिकाभ्यां पठ्यते

भवन्तौ पठतः
भवद्भ्यां पठ्यते

भवत्यौ पठतः
भवतीभ्यां पठ्यते

वयं पठामः
अस्माभिः पठ्यते

यूयं पठथ
युष्माभिः पठ्यते

ते पठन्ति
तैः पठ्यते

ताः पठन्ति
ताभिः पठ्यते

इमे बालकाः पठन्ति
एभिः बालकैः पठ्यते

इमाः बालिकाः पठन्ति
आभिः बालिकाभिः पठ्यते

भवन्तः पठन्ति
भवद्भिः पठ्यते

भवत्यः पठन्ति
भवतीभिः पठ्यते

अहं पुस्तकं पठामि
मया पुस्तकं पठ्यते

अहं श्लोकं पठामि
मया श्लोकः पठ्यते

अहं कथां पठामि
मया कथा पठ्यते

अहं श्लोकौ पठामि
मया श्लोकौ पठ्येते

अहं श्लोकान् पठामि
मया श्लोकाः पठ्यन्ते

Related Posts

Post a Comment