दकारान्त पुंलिङ्ग तद् शब्द

 दकारान्त पुंलिङ्ग तद् शब्द

स: तौ ते

तम् तौ तान्

तेन ताभ्याम् तै:

तस्मै ताभ्याम् तेभ्य:

तस्मात् ताभ्याम् तेभ्य:

तस्य तयो: तेषाम्

तस्मिन् तयो: तेषु

Related Posts

Post a Comment